მე-11 ფორუმი 2021

საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-11 ფორუმი

მე -11 ფორუმის მიზანი:

ფორუმის მიზანია ახალგაზრდობის სფეროში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება, ახალგაზრდული ორგანიზაციების მონაწილეობა ახალგაზრდული პოლიტიკის პროცესებსა და მონიტორინგში. 

 ამოცანები:  

  • 2020 – 2021 წელს ახალგაზრდობის სფეროში მიმდინარე პროცესების გაცნობა   მონაწილე ორგანიზაციებისთვის;  
  • Ახალგაზრდული პოლიტიკის მონიტორინგის მექანიზმების განხილვა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 
  • სფეროს საერთო მიმართულებების დასახვა სფეროს გაძლიერებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში.